Deprecated: wp_make_content_images_responsive از نگارش5.5.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از wp_filter_content_tags() استفاده نمایید. in /home/eporodfrp/public_html/wp-includes/functions.php on line 4773

در زیر بخشی از گواهینامه های استاندارد میلگرد کامپوزیت شرکت شاهکار فکر توانا(اپوراد) و همچنین تست کشش میلگرد های شرکت اپوراد قرار داده شده است.