نوشته‌ها

استفاده از میلگردهای کامپوزیتی در عرشه ی پل ها + میزان خوردگی

استفاده از میلگردهای کامپوزیتی در عرشه ی پل ها + میزان خوردگی

استفاده از میلگردهای کامپوزیتی در عرشه ی پل ها + میزان خوردگی میلگردهای کامپوزیتی در عرشه ی پل ها از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر جنبه‌های مختلف زندگی بشر راه‌های ارتباطی بوده و در این میان پل‌ها به عنوان آسیب‌پذیرترین و حیاتی‌ترین بخش این حوزه در معر…