در زیر بخشی از گواهینامه های استاندارد میلگرد کامپوزیت شرکت شاهکار فکر توانا(اپوراد) و همچنین تست کشش میلگرد های شرکت اپوراد قرار داده شده است.